Linia

Szybka informacja

1.Stawki opłat na 2016 rok

2.Zmiany w księgowości ROD Bukowina

3.Ważne dla Działkowców

4.Ogłoszenia dla Działkowców


> > > więcej

 

 

Linia

Licznik odwiedzin

568724
DzisiajDzisiaj13
WczorajWczoraj217
W tygodniuW tygodniu13
Linia

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!

Druk nr 7: Protokół odbioru końcowego/częściowego PDF Drukuj Email

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO/CZĘŚĆIOWEGO

 


PROTOKÓŁ ODBIORU

KOŃCOWEGO/CZĘŚĆIOWEGO

spisany dnia .........................

 

 

Część I    Ogólna charakterystyka inwestycji

Nazwa zadania  inwestycyjno – remontowego……………………….

….........................................................................................................

Inwestor (zamawiający) ...................................................................

Wykonawca ....................................................................................

Komisja powołana przez Zarząd ROD uchwałą nr …….............

z dnia ……….............................….…. w składzie:

Przewodniczący komisji..................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko):

Część II    Powołanie komisji  odbiorowej

przy udziale :

inspektora nadzoru inwestorskiego ..............................................

kierownika budowy ...........................................................................

oraz........................................................................................................

Odbierającemu zostały przedstawione następujące dokumenty:

dziennik budowy.................................................................................

książka obmiaru..................................................................................

dokumentacja techniczna.................................................................

operat powykonawczy.....................................................................

wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych .........

.protokoły z przeprowadzonych prób, odbiorów technicznych oraz

legalizacyjnych...................................................................................

inne protokoły i zaświadczenia......................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Przedmiot odbioru został wykonany na podstawie umowy

Nr.....................z dnia ……………...................................................


Odbierany obiekt posiada następujące wady/ usterki

(trwałe/ dające się. usunąć):

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

Przedmiot odbioru został wykonany w okresie :

od .........................................do ….....................................

Część III   Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Termin usunięcia wad/ usterek wyznacza się na dzień ............

..........................................................................................................

Wynagrodzenie wykonawcy określono na:

…………........................................................................................


Strony odbioru stwierdzają, że przedmiot odbioru /nie został wykonany

zgodnie z dokumentacją techniczną, umową i odpowiada /nie odpowiada

przeznaczeniu.

Komisja odbioru końcowego postanawia uznać obiekt wymieniony

w części I  i scharakteryzowany w części III niniejszego protokołu za :

zakończony bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do

eksploatacji zakończony, odebrany z wadami dającymi się usunąć i

przygotowany /nie przygotowany do eksploatacji ......................

.............................................................................................................


zakończony, odebrany z wadami trudnymi do usunięcia i

przygotowany /nie przygotowany do eksploatacji ....................

.............................................................................................................

nie przygotowany do odbioru i eksploatacji z powodu .............

.............................................................................................................

Inwestor/ użytkownik z dniem......................................... przejmuje do

eksploatacji zadanie inwestycyjno - remontowe pod nazwą:

............................................................................................................

............................................................................................................

Cześć IV  Uwagi i zastrzeżenia

Uczestnicy stron odbioru obowiązani są do wniesienia uwag i

zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w części III niniejszego protokołu.

Protokół po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczący komisji

............................................................................................................                         

............................................................................................................

............................................................................................................

..........................................................................................................


przy udziale :

Inwestor ..........................................................................................

Inspektor nadzoru inwestorskiego...............................................

Wykonawca (przekazujący) ..........................................................

Pozostali członkowie  komisji: ........................................................

……………………………………………………………................................................ dnia .....................................


Wstecz